JOUW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 

1/ Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,

2/ Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete

  toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan onderstaande gegevens.

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren.

 

1/ Je naam, adres en woonplaats.

2/ Je geboortedatum.

3/ De datum van de behandeling.

4/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld. 'Shiatsu behandeling’

5/ De kosten van het consult.